2015-08-19

Historia EkoParku

W 2006 roku władze Miasta Piekary Śląskie, Spółka Orzeł Biały S.A., Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (później Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.) podjęły decyzję o zainicjowaniu działalności mającej na celu stworzenie nowych funkcji gospodarczych, społecznych i środowiskowych zdegradowanych terenów poprzemysłowych położonych w Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzeziny Śląskie, stanowiący obszar 120 ha.

 

Spółka Park Przemysłowy  w Piekarach Śląskich została powołana w sierpniu 2007 roku. Od tego okresu poza działaniami związanymi z organizacją biura Zarząd Spółki koncentrował się na opracowaniu strategii rozwoju projektu pt. „Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich”, a także tworzeniu środowiska współpracy z partnerami. Zarząd Spółki prowadził szerokie konsultacje, w ramach których wypracowano koncepcyjne ścieżki rozwoju projektu, a w szczególności stworzono założenia dokumentacji studialnej.


W styczniu 2008 roku większościowi wspólnicy podpisali Umowę Intencyjną, która sprecyzowała zasoby planowane do przejęcia w I etapie rozwoju przez  PPPŚl. Wskazane w Umowie Intencyjnej tereny poprzemysłowe są w znacznym stopniu zdegradowane i  wymagają wysokonakładowych działań w celu ich uzdatnienia. Niewielki procent terenów nadaje się do sformułowania oferty rynkowej i zakres ten zaplanowano jako przedmiot działań Spółki na lata 2009 – 2011, w zakresie przejęcia i przygotowania ich do sprzedaży. Spółka planuje przychody ze sprzedaży oferowanych nieruchomości, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Parku.


W lipcu 2008 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na: Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się