2015-08-19

Historia EkoParku

W 2006 roku władze Miasta Piekary Śląskie, Spółka Orzeł Biały S.A., Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (później Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.) podjęły decyzję o zainicjowaniu działalności mającej na celu stworzenie nowych funkcji gospodarczych, społecznych i środowiskowych zdegradowanych terenów poprzemysłowych położonych w Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzeziny Śląskie, stanowiący obszar 120 ha.

 

Spółka Park Przemysłowy  w Piekarach Śląskich została powołana w sierpniu 2007 roku. Od tego okresu poza działaniami związanymi z organizacją biura Zarząd Spółki koncentrował się na opracowaniu strategii rozwoju projektu pt. „Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich”, a także tworzeniu środowiska współpracy z partnerami. Zarząd Spółki prowadził szerokie konsultacje, w ramach których wypracowano koncepcyjne ścieżki rozwoju projektu, a w szczególności stworzono założenia dokumentacji studialnej.


W styczniu 2008 roku większościowi wspólnicy podpisali Umowę Intencyjną, która sprecyzowała zasoby planowane do przejęcia w I etapie rozwoju przez  PPPŚl. Wskazane w Umowie Intencyjnej tereny poprzemysłowe są w znacznym stopniu zdegradowane i  wymagają wysokonakładowych działań w celu ich uzdatnienia. Niewielki procent terenów nadaje się do sformułowania oferty rynkowej i zakres ten zaplanowano jako przedmiot działań Spółki na lata 2009 – 2011, w zakresie przejęcia i przygotowania ich do sprzedaży. Spółka planuje przychody ze sprzedaży oferowanych nieruchomości, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Parku.


W lipcu 2008 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na: Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.