2015-08-19

Strategia rozwoju PPT EkoPark

Spółka planując zadania na najbliższe lata kieruje się wizją osiągnięcia celów strategicznych zapisanych w umowie Spółki którymi są:
- wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy,
- aktywizacja lokalnej społeczności oraz wspieranie przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy,
- wzrost konkurencyjności regionu,
- stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu Piekar Śląskich,
- dążenie do zrównoważonego rozwoju i wzrostu wartości firmy,
- wspieranie rozwoju przemysłu w oparciu o zastosowanie nowych i innowacyjnych technologii poprzez stymulację przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami, oferując przedsiębiorcom wykorzystującym nowe technologie usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjne technologiczne, a także poprzez stwarzanie tym przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Przewidywane do realizacji zadania finansowane są przede wszystkim z środków własnych oraz pozyskanych z dotacji zewnętrznych, głównie z  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Zasoby Spółki skierowane są przede wszystkim na infrastrukturę techniczną Parku Przemysłowo Technologicznego w tym na wsparcie finansowe przygotowania terenów pod inwestycje oraz na przygotowanie usług świadczonych inwestorom podejmującym działalność na terenie EkoParku.

 

POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH ULOKOWANIEM SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENACH EKOPARKU


EkoPark realizuje politykę tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego w celu pozyskania inwestorów realizujących nowatorskie przedsięwzięcia oraz wdrażających innowacyjne technologie. Potencjalny  inwestor może liczyć na profesjonalną obsługę w zakresie informacji o możliwych do zagospodarowania nieruchomościach, ofertach i projektach inwestycyjnych, obowiązujących przepisach i procedurach, możliwościach kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami, pomocy w kontaktach z władzami lokalnymi Miasta Piekary Śląskie oraz bezpośredniej współpracy i opieki nad projektem inwestycyjnym.

Mając na uwadze potrzeby zainteresowanych inwestorów EkoPark proponuje pakiet usług świadczonych przedsiębiorcom w zakresie koordynacji działań przedinwestycyjnych. Oferta obejmuje:
a. rozpoznanie wymagań i potrzeb dla realizacji projektu obejmujące działania i opracowania przedprojektowe,
b. uzyskanie zapewnień dostaw mediów i określenie warunków technicznych pozwalających na podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia
c. działania przygotowawcze obejmujące materiały potrzebne do opracowania podstawowej dokumentacji projektowej.