2015-08-19

Strategia rozwoju PPT EkoPark

Spółka planując zadania na najbliższe lata kieruje się wizją osiągnięcia celów strategicznych zapisanych w umowie Spółki którymi są:
- wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy,
- aktywizacja lokalnej społeczności oraz wspieranie przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy,
- wzrost konkurencyjności regionu,
- stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu Piekar Śląskich,
- dążenie do zrównoważonego rozwoju i wzrostu wartości firmy,
- wspieranie rozwoju przemysłu w oparciu o zastosowanie nowych i innowacyjnych technologii poprzez stymulację przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami, oferując przedsiębiorcom wykorzystującym nowe technologie usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjne technologiczne, a także poprzez stwarzanie tym przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Przewidywane do realizacji zadania finansowane są przede wszystkim z środków własnych oraz pozyskanych z dotacji zewnętrznych, głównie z  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Zasoby Spółki skierowane są przede wszystkim na infrastrukturę techniczną Parku Przemysłowo Technologicznego w tym na wsparcie finansowe przygotowania terenów pod inwestycje oraz na przygotowanie usług świadczonych inwestorom podejmującym działalność na terenie EkoParku.

 

POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH ULOKOWANIEM SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENACH EKOPARKU


EkoPark realizuje politykę tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego w celu pozyskania inwestorów realizujących nowatorskie przedsięwzięcia oraz wdrażających innowacyjne technologie. Potencjalny  inwestor może liczyć na profesjonalną obsługę w zakresie informacji o możliwych do zagospodarowania nieruchomościach, ofertach i projektach inwestycyjnych, obowiązujących przepisach i procedurach, możliwościach kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami, pomocy w kontaktach z władzami lokalnymi Miasta Piekary Śląskie oraz bezpośredniej współpracy i opieki nad projektem inwestycyjnym.

Mając na uwadze potrzeby zainteresowanych inwestorów EkoPark proponuje pakiet usług świadczonych przedsiębiorcom w zakresie koordynacji działań przedinwestycyjnych. Oferta obejmuje:
a. rozpoznanie wymagań i potrzeb dla realizacji projektu obejmujące działania i opracowania przedprojektowe,
b. uzyskanie zapewnień dostaw mediów i określenie warunków technicznych pozwalających na podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia
c. działania przygotowawcze obejmujące materiały potrzebne do opracowania podstawowej dokumentacji projektowej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się