2015-08-19

Misja i cele EkoParku

Misją Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich jest utworzenie centrum wdrażania technologii środowiskowych o profilu recyklingu segregacji, przetwórstwa i składowania odpadów.

 

Głównym celem realizacji projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanych terenów, a następnie rozwój gospodarczy regionu poprzez zapewnienie zainteresowanym podmiotom gospodarczym korzystnych warunków do rozpoczęcia inwestycji jak również pomoc w ich realizacji.

Z głównym celem projektu związane są cele składowe, które obejmują:

 

1. Cele gospodarcze

 • Udostępnienie terenów nieużytków poprzemysłowych pod nowe działalności gospodarcze,
 • Przyrost miejsc pracy,
 • Rozwój gospodarczy regionu,
 • Rozwój specjalistycznych firm ukierunkowanych na technologie środowiskowe,
 • Wzrost konkurencyjności firm działających w regionie poprzez pozyskanie nowych przedsiębiorców i inwestorów,
 • Transfer innowacyjnych technologii pomiędzy inwestorem a środowiskiem badawczo-naukowym.


2. Cele środowiskowe

 • Rekultywacja gruntów zdegradowanych powierzchniowo w kierunku zagospodarowania miejskiego (usługi, przemysł, przetwórstwo odpadów),
 • Poprawa klimatu lokalnego,
 • Poprawa czystości wód gruntowych,
 • Urozmaicenie krajobrazu poprzez zagospodarowanie zielenią izolacyjną dystansów przestrzennych pomiędzy zespołami osiedleńczymi a Parkiem.


3. Cele społeczne

 • Aktywizacja zawodowa ludności strefie oddziaływania Parku Przemysłowo Technologiczne EkoPark w Piekarach Śląskie,
 • Budowa i rozwój infrastruktury wspierającej rozwój małych i średnich firm zlokalizowanych w Parku,
 • Podniesienie poziomu wykształcenia ludności,
 • Podniesienie prestiżu i atrakcyjności miasta Piekary Śl. jako miejsca rozwoju nowych unikalnych technologii,
 • Utworzenie środowiska naukowo-badawczego w zakresie technologii środowiskowych poprzez objęcie terenów rewitalizowanych działalnością Parku.