2015-08-19

Misja i cele EkoParku

Misją Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich jest utworzenie centrum wdrażania technologii środowiskowych o profilu recyklingu segregacji, przetwórstwa i składowania odpadów.

 

Głównym celem realizacji projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanych terenów, a następnie rozwój gospodarczy regionu poprzez zapewnienie zainteresowanym podmiotom gospodarczym korzystnych warunków do rozpoczęcia inwestycji jak również pomoc w ich realizacji.

Z głównym celem projektu związane są cele składowe, które obejmują:

 

1. Cele gospodarcze

 • Udostępnienie terenów nieużytków poprzemysłowych pod nowe działalności gospodarcze,
 • Przyrost miejsc pracy,
 • Rozwój gospodarczy regionu,
 • Rozwój specjalistycznych firm ukierunkowanych na technologie środowiskowe,
 • Wzrost konkurencyjności firm działających w regionie poprzez pozyskanie nowych przedsiębiorców i inwestorów,
 • Transfer innowacyjnych technologii pomiędzy inwestorem a środowiskiem badawczo-naukowym.


2. Cele środowiskowe

 • Rekultywacja gruntów zdegradowanych powierzchniowo w kierunku zagospodarowania miejskiego (usługi, przemysł, przetwórstwo odpadów),
 • Poprawa klimatu lokalnego,
 • Poprawa czystości wód gruntowych,
 • Urozmaicenie krajobrazu poprzez zagospodarowanie zielenią izolacyjną dystansów przestrzennych pomiędzy zespołami osiedleńczymi a Parkiem.


3. Cele społeczne

 • Aktywizacja zawodowa ludności strefie oddziaływania Parku Przemysłowo Technologiczne EkoPark w Piekarach Śląskie,
 • Budowa i rozwój infrastruktury wspierającej rozwój małych i średnich firm zlokalizowanych w Parku,
 • Podniesienie poziomu wykształcenia ludności,
 • Podniesienie prestiżu i atrakcyjności miasta Piekary Śl. jako miejsca rozwoju nowych unikalnych technologii,
 • Utworzenie środowiska naukowo-badawczego w zakresie technologii środowiskowych poprzez objęcie terenów rewitalizowanych działalnością Parku.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się